• slider image 360
 • slider image 361
 • slider image 362
 • slider image 364
 • slider image 365
 • slider image 366
 • slider image 368
 • slider image 369
 • slider image 370
 • slider image 371
 • slider image 372
 • slider image 373
 • slider image 374
 • slider image 375
 • slider image 376
 • slider image 378
:::

生教副組長 顏杏潔 - 學務處 | 2018-08-28 | 人氣:25

一、杜絕性剝削~兒童及少年隱私照片不自拍、不傳送、不持有。

二、任何人不得販售及供應菸酒檳榔及毒品予兒童及少年。

三、申訴不當網站請聯繫iWIN

四、上網30分鐘,眼睛休息10分鐘。